top of page

Montessori škola

Naša montessori základná škola je miestom, kde sa vzdelávanie stáva dobrodružstvom a objavovaním. Zameriavame sa na individuálny rozvoj každého dieťaťa a poskytujeme mu nástroje na to, aby sa mohlo stať aktívnym, kreatívnym a sebavedomým jedincom.


Naša škola je založená na Montessori pedagogike, ktorá pokračuje v podpore individuálneho učenia a rozvoja získaného v materskej škole. Podporujeme dieťa v aktívnom objavovaní sveta okolo seba, kde sa učí nielen základným znalostiam v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ale aj praktickým zručnostiam, spolupráci a riešeniu problémov.

Čo ponúkame:

  • Naši pedagógovia sledujú potreby každého žiaka a vytvárajú individuálne vzdelávacie plány, ktoré podporujú jeho osobný rozvoj. Poskytujeme komplexný program pre deti, ktorý zahŕňa matematiku, jazyky, prírodné vedy a ďalšie predmety.

  • Podporujeme rozvoj individuálnych záujmov a talentov detí.

  • Venujeme pozornosť individuálnym potrebám a presvedčeniam každého dieťaťa a vytvárame prostredie, kde sa cítia rešpektovaní.

  • Učíme deti prevziať zodpovednosť za svoje učenie, aby sa stali aktívnymi účastníkmi svojej vlastnej edukácie.


Ak hľadáte stimulujúce prostredie pre Vaše dieťa vo veku 6 - 12 rokov, kde sa bude môcť rozvíjať ako celková osobnosť, kontaktujte nás prostredníctvom mailu na skola@mudrehranie.sk.

Prečo Montessori pedagogika?

 

Individuálny prístup

Montessori pedagogika kladie dôraz na individuálny rozvoj každého dieťa. Deti majú možnosť vybrať si vlastné učebné aktivity a pracovať vlastným tempom. Učiteľ je sprievodcom a podporuje dieťa v jeho prirodzenom učení.

Vzdelávacie pomôcky a prostredie

Montessori škola používa špeciálne vzdelávacie pomôcky, ktoré podporujú konkrétne učebné ciele. Učebné prostredie je harmonické a esteticky príjemné.

Rozvoj sociálnych zručností

Montessori pedagogika kladie dôraz aj na rozvoj sociálnych zručností prostredníctvom spolupráce, komunikácie a vzájomnej pomoci medzi deťmi rôznych vekových skupín.

Rola učiteľa

Učiteľ v Montessori škole pôsobí ako sprievodca, sleduje pokrok každého dieťaťa a poskytuje individuálnu podporu.

Celostný rozvoj

Montessori pedagogika kladie dôraz na celostný rozvoj dieťaťa vrátane fyzického, emocionálneho, a sociálneho aspektu.

Manifest našej školy

 

Učíme deti učiť sa. Aby vedeli, čo chcú a aby mali nástroje, ktorými to dosiahnu. Dávame im nástroje, ktoré im pomôžu ďalej rásť a nájsť svoje životné smerovanie.

 

Deti u nás spoznávajú svoju osobnosť, svoje talenty. Oboznámí sa s hranicami svojich schopností a zisťujú, že ich sami dokážu posúvať. 

 

Naším cielom je, aby naši žiaci boli sebaistí v akejkoľvek situácii, v ktorej sa môžu ocitnúť. Aby vždy vedeli nájsť východisko vďaka tomu, že si dokážu tvorivo a premyslene pospájať informácie.

 

Učíme našich studentov uvažovať a hodnotiť informácie. Vedieme ich ku vzájemnému rešpektu aj ku pravidlám, ale aj ku kritickému mysleniu a bádaniu. Podporujeme ich zvedavosť.

 

Našich žiakov vedieme k tomu, aby neskôr ako dospelí mali svoj život vo vlastných rukách.

Podporujeme rozvoj ich zdravého sebavedomia, kreativity a komunikačných schopností. Zároveň ich vedieme k zodpovednosti za seba i okolie, v ktorom žijú a k rešpektu voči druhým. 

 

Učíme ich poznávať korene našej kultúry aj historický kontext súčasnosti. Ukazujeme im svet v jeho pestrosti – aby vedeli, že sme všetci, celý svet, na jednej lodi, o ktorú sa musíme spolu starať.

 

Naším prianím je, aby z našich žiakov vyrástli ľudia, ktorí si budú vedomí svojich schopností a svojej hodnoty – a ktorí budú vedieť s hocikým komunikovať ako rovný s rovným. Bez strachu a bez povyšovania.

 

Rozvíjame v nich cit pre krásu. Učíme ich vnímať hudbu i výtvarné umenie, pestujeme ich tvorivosť a predstavivosť. 

Nás tím

Cenník

Celodenný program (8:00 - 17:00) - 480 EUR/mesiac 
Zápisné - 150 EUR (jednorázový poplatok pri nástupe)
Cena v sebe nezahŕňa stravu (desiata, obed a olovrant) 5,80 EUR/deň.
Cena pre diétnu stravu + 0,50 EUR /deň.

„Dieťa je tým, kto ukazuje cestu!“ Maria Montessori​

 

Neváhajte a kontaktujte nás

ĎAKUJEME VÁM!

bottom of page