top of page

ŠKOLA

Program pre deti od 6

Naša montessori základná škola je miestom, kde sa vzdelávanie stáva dobrodružstvom a objavovaním. Zameriavame sa na individuálny rozvoj každého dieťaťa a poskytujeme mu nástroje na to, aby sa mohlo stať aktívnym, kreatívnym a sebavedomým jedincom.


Naša škola je založená na Montessori pedagogike, ktorá pokračuje v podpore individuálneho učenia a rozvoja získaného v materskej škole. Podporujeme dieťa v aktívnom objavovaní sveta okolo seba, kde sa učí nielen základným znalostiam v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ale aj praktickým zručnostiam, spolupráci a riešeniu problémov.

Čo ponúkame:

 • Naši pedagógovia sledujú potreby každého žiaka a vytvárajú individuálne vzdelávacie plány, ktoré podporujú jeho osobný rozvoj. Poskytujeme komplexný program pre deti, ktorý zahŕňa matematiku, jazyky, prírodné vedy a ďalšie predmety.

 • Podporujeme rozvoj individuálnych záujmov a talentov detí.

 • Venujeme pozornosť individuálnym potrebám a presvedčeniam každého dieťaťa a vytvárame prostredie, kde sa cítia rešpektovaní.

 • Učíme deti prevziať zodpovednosť za svoje učenie, aby sa stali aktívnymi účastníkmi svojej vlastnej edukácie.


Ak hľadáte stimulujúce prostredie pre Vaše dieťa vo veku 6 - 12 rokov, kde sa bude môcť rozvíjať ako celková osobnosť, kontaktujte nás prostredníctvom mailu na skola@mudrehranie.sk.

Prečo Montessori pedagogika?

 

Individuálny prístup

Montessori pedagogika kladie dôraz na individuálny rozvoj každého dieťa. Deti majú možnosť vybrať si vlastné učebné aktivity a pracovať vlastným tempom. Učiteľ je sprievodcom a podporuje dieťa v jeho prirodzenom učení.

Vzdelávacie pomôcky a prostredie

Montessori škola používa špeciálne vzdelávacie pomôcky, ktoré podporujú konkrétne učebné ciele. Učebné prostredie je harmonické a esteticky príjemné.

Rozvoj sociálnych zručností

Montessori pedagogika kladie dôraz aj na rozvoj sociálnych zručností prostredníctvom spolupráce, komunikácie a vzájomnej pomoci medzi deťmi rôznych vekových skupín.

Rola učiteľa

Učiteľ v Montessori škole pôsobí ako sprievodca, sleduje pokrok každého dieťaťa a poskytuje individuálnu podporu.

Celostný rozvoj

Montessori pedagogika kladie dôraz na celostný rozvoj dieťaťa vrátane fyzického, emocionálneho, a sociálneho aspektu.

Manifest našej školy

 

 • Učíme deti učiť sa.  Za dôležité považujeme, aby zistili čo chcú a mali nástroje, ktorými to dosiahnu. Učíme ich používať tie nástroje, ktoré im pomôžu ďalej rásť a nájsť ich životné smerovanie.

 • Deti u nás spoznávajú svoju osobnosť, svoje talenty. Oboznámia sa s hranicami svojich schopností a zistia, že ich samé dokážu posúvať.

 • Našim cieľom je, aby naši žiaci boli sebaistí v akejkoľvek situácii v ktorej sa môžu ocitnúť. Vedieme ich k vzájomnému rešpektu a pravidlám, ale aj ku kritickému mysleniu a bádaniu. Podporujeme ich zvedavosť.

 • Vedieme ich k tomu, aby ako dospelí mali svoj život vo vlastných rukách.

 • Podporujeme rozvoj ich zdravého sebavedomia, kreativity a komunikačných schopností. Zároveň ich vedieme k zodpovednosti za seba i okolie v ktorom žijú a k rešpektu voči druhým.

 • Učíme ich poznávať korene našej kultúry aj historický kontext súčasnosti. Ukazujeme im svet v jeho pestrosti – aby vedeli, že sme všetci, celý svet, na jednej lodi o ktorú sa musíme spolu starať.

 • Našim prianím je, aby z našich žiakov vyrástli ľudia, ktorí si budú vedomí svojich schopností a svojej hodnoty. Ľudia, ktorí budú vedieť s hocikým komunikovať ako rovný s rovným, bez strachu a povyšovania.

 • Rozvíjame v nich cit pre krásu. Učíme ich vnímať hudbu i výtvarné umenie. Pestujeme ich tvorivosť a predstavivosť.

Nás tím

Cenník

Celodenný program (8:00 - 17:00) - 480 EUR/mesiac 
Zápisné - 150 EUR (jednorázový poplatok pri nástupe)
Cena v sebe nezahŕňa stravu (desiata, obed a olovrant) 5,80 EUR/deň.
Cena pre diétnu stravu + 0,50 EUR /deň.

„Dieťa je tým, kto ukazuje cestu!“ Maria Montessori​

 

Neváhajte a kontaktujte nás

ĎAKUJEME VÁM!

bottom of page